Warunki

Art. 1 Ma zastosowanie zasięg

Obowiązują wyłącznie nasze ogólne warunki handlowe.

Dotyczą przedsiębiorców (14 BGB), osób prawnych prawa publicznego i funduszy publicznych prawa publicznego.
Odmienne ogólne warunki klienta nie są przez nas uznawane, chyba że pisemnie uzgodniliśmy ich ważność.

Nasze ogólne warunki handlowe obowiązują również wtedy, gdy realizujemy dostawę bez zastrzeżeń, wiedząc o odbiegających od nich ogólnych warunkach handlowych klienta.

Art. 2 Oferty, dokumenty

1. Nasze oferty nie są wiążące.

2. Zastrzegamy sobie prawa własności i prawa autorskie do zdjęć i rysunków, obliczeń oraz innych plików i dokumentów;
nie wolno ich udostępniać osobom trzecim.

3. Koszty podróży i technologia ciasta nie są uwzględnione w naszych ofertach.

Dotyczy to w szczególności plików i dokumentów oznaczonych jako poufne; Klient przed przekazaniem ich osobom trzecim wymaga naszej wyraźnej zgody.

Art. 3 Ceny, warunki płatności, przedpłata, prawo do odstąpienia od umowy, zwłoka, prawo zatrzymania, potrącenie, roszczenie wzajemne

1. O ile nie uzgodniono inaczej, wszystkie ceny są cenami loco fabryka Dieburg, z wyłączeniem frachtu, ubezpieczenia, opłat celnych, uzgodnionej instalacji, podatków zagranicznych itp. Plus obowiązujący podatek VAT. W przypadku uzgodnionej dostawy dostawa odbywa się bezpłatnie do krawężnika w uzgodnionym miejscu rozładunku. W przypadku usług montażowych przyłącza zasilające są zwł. za prąd i wodę na miejscu na koszt klienta.

Prace związane z dłutowaniem, murowaniem i elektryką należy do klienta. Jeżeli uzgodniony montaż, montaż lub uruchomienie opóźni się nie z naszej winy, klient ponosi wynikające z tego dodatkowe koszty, w szczególności koszty czasu oczekiwania i dalszej podróży wymaganej przez nasz personel.

2. Cennik obowiązujący w dniu złożenia zamówienia dotyczy zamówień, chyba że uzgodniono inaczej. W przypadku uzgodnienia montażu, montażu lub uruchomienia obowiązują również stawki obowiązujące w dniu zamówienia.

3. O ile nie uzgodniono inaczej, faktury należy uregulować w ciągu 8 dni od daty wystawienia faktury pomniejszonej o 2% rabatu lub najpóźniej w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury netto. Zlecenia płatnicze, czeki lub weksle są akceptowane tylko na podstawie specjalnego porozumienia i tylko w celu wykonania. Koszty rabatu i odbioru ponosi klient.

4. Jeżeli klient zalega z płatnościami częściowymi co najmniej w dwóch ratach, jesteśmy uprawnieni do wniesienia całej należnej kwoty roszczenia lub do dochodzenia naszego zastrzeżenia własności i zwrotu maszyny lub systemu do zakładu w Dieburgu.

5. Jeżeli po zawarciu umowy nastąpi istotne pogorszenie lub zmiana sytuacji finansowej klienta, która zagraża naszemu roszczeniu do wynagrodzenia, lub jeżeli taka sytuacja z klientem istniała już w momencie zawarcia umowy, a stała się znana dopiero później odmawiamy wykonania do czasu rozpatrzenia sprawy.

Dotyczy to w szczególności przypadków, w których są bezskuteczne środki egzekucyjne, protesty weksli lub czeków, wnioski o ogłoszenie niewypłacalności, moratorium, likwidacja itp.

W takich przypadkach możemy wyznaczyć klientowi termin wniesienia zapłaty lub zabezpieczenia. Jeżeli wynagrodzenie lub kaucja nie zostanie wniesiona, mamy prawo do odstąpienia od umowy.

6. Jedynie uznane lub prawomocne roszczenia mogą być potrącane z naszymi roszczeniami.

Roszczenie wzajemne jest wykluczone. Klient jest uprawniony do skorzystania z prawa zatrzymania tylko wtedy, gdy jego roszczenie opiera się na tym samym stosunku umownym.

7. Dostawca ma prawo sprzedawać wierzytelności faktorowi.

Dłużnik zostanie o tym poinformowany, płatności będą wówczas mogły być dokonywane tylko na jego rachunek na rzecz faktora, spłacającego dług.

Art. 4 Zwolnienie z wykonania, czas dostawy, dostawa częściowa, prawo do odstąpienia od umowy

1. Zastrzegamy sobie prawo do terminowej i prawidłowej samodzielnej dostawy, o ile nie daliśmy gwarancji, że usługa się powiedzie, a także o ile nie podjęliśmy żadnego ryzyka związanego z zakupem.

2. Początek podanego przez nas czasu dostawy zakłada terminowe otrzymanie wszystkich dokumentów i informacji, które ma dostarczyć klient, a także wyjaśnienie wszystkich szczegółów zamówienia, w szczególności wszystkich pytań technicznych, zatwierdzenie rysunków, dostawę niezbędnych części itp.

Dotyczy to również usług montażowych. Częściowe dostawy są dozwolone, o ile są uzasadnione.

3. Mamy opóźnienia w dostawach spowodowane siłą wyższą lub innymi okolicznościami, za które nie ponosimy odpowiedzialności, w szczególności zakłóceniami ruchu i zakłóceniami operacyjnymi, za które nie odpowiadamy, strajkami, lokautami, niedoborami surowców, wojną, o ile nie mamy gwarancji co do powodzenia usługi, a ponadto, o ile nie Podjęli ryzyko zakupu, nie ponoszą odpowiedzialności.

W takim przypadku, jeśli nie możemy dostarczyć w uzgodnionym terminie, czas dostawy zostanie odpowiednio wydłużony. Jeżeli w takim przypadku zaistnieje przeszkoda w dostawie poza odpowiednio przedłużony termin dostawy, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy.

4. Jeśli nie jesteśmy w stanie dotrzymać uzgodnionego terminu dostawy, klient jest zobowiązany na nasze żądanie do zadeklarowania w rozsądnym terminie, czy nadal nalega na dostawę. Jeśli nie złoży oświadczenia, jesteśmy uprawnieni do odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy po rozsądnym terminie.

Art. 5 Przejście ryzyka, dostawa

1. O ile z potwierdzenia zamówienia nie wynika inaczej, uzgodniona jest dostawa „z zakładu Dieburg”.

Wysyłka odbywa się zawsze, nawet w przypadku dostawy z innego miejsca niż miejsce wykonania – a także w przypadku przewozu opłaconego i / lub wysyłki własnymi osobami lub pojazdami – na ryzyko klienta.

2. Jeśli dostawa została przez nas uzgodniona, klient jest zobowiązany zapewnić w odpowiednim czasie kompetentny personel, aby zapewnić sprawny rozładunek oraz wszelkie niezbędne wyposażenie techniczne (np. Wózek widłowy).

Zakłada się, że pojazd może pojechać prosto do miejsca rozładunku i zostać natychmiast rozładowany. Jeśli te warunki wstępne nie zostaną spełnione, wynikające z tego dodatkowe koszty zostaną naliczone oddzielnie.

Art. 6 Roszczenia z tytułu wad

1. Dostarczony towar powinien zostać zbadany przez klienta niezwłocznie, najpóźniej w ciągu tygodnia po dostawie, o ile jest to wykonalne w ramach normalnej działalności. Jeśli wada zostanie ujawniona, musimy zostać niezwłocznie powiadomieni, najpóźniej w ciągu tygodnia od dostawy.

Jeśli klient nie powiadomi nas, towar uważa się za zatwierdzony, chyba że występuje wada, której nie można było zidentyfikować podczas kontroli. Jeżeli taka wada pojawi się później, zawiadomienie należy dokonać niezwłocznie po jej stwierdzeniu, w przeciwnym razie towar uważa się za zatwierdzony nawet w odniesieniu do tej wady. Sekcje 377 i 381 HGB pozostają nienaruszone.

Klient nie jest zwolniony z obowiązku sprawdzenia, nawet w przypadku regresu przedsiębiorcy zgodnie z § 478 BGB. Jeśli w takich przypadkach nie zgłosi on niezwłocznie stwierdzonej przez klienta wady, towar uważa się za zatwierdzony, nawet w odniesieniu do tej wady.

2. W przypadku późniejszego wykonania w przypadku wad jesteśmy zobowiązani do poniesienia tylko niezbędnych kosztów, w szczególności kosztów transportu, podróży, robocizny i materiałów, gdyż nie są one powiększone przez przeniesienie rzeczy w inne miejsce niż siedziba lub placówka handlowa klienta, do której dokonano dostawy. (Numer ten nie ma zastosowania w przypadku regresu zgodnie z § 478 BGB).

3. Roszczenia klienta z tytułu wad, w tym roszczeń odszkodowawczych, przedawniają się po roku. Nie ma to zastosowania w przypadku regresu zgodnie z § 478 BGB, nie dotyczy to również przypadków § 438 ust. 1 nr 2 BGB i § 634a ust. 1 nr 2 BGB. Nie dotyczy to również roszczeń o odszkodowanie z tytułu uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu lub z powodu rażącego niedbalstwa lub umyślnego naruszenia obowiązków przez nas lub naszych zastępców.

Art. 7 Odpowiedzialność za szkody i zwrot kosztów

1. W przypadku naszej odpowiedzialności za szkody obowiązują następujące zasady: za. Jeśli roszczenia wynikają z umyślnego lub rażącego niedbalstwa naruszenia obowiązków przez nas lub naszych przedstawicieli lub naszych zastępców, odpowiadamy za szkody zgodnie z przepisami ustawowymi. b. Jak dotąd poniżej za. nic innego nie jest określone, nasza odpowiedzialność za szkody jest wykluczona.

2. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności z pkt. 1 dotyczą nie tylko roszczeń umownych, ale także innych, w szczególności deliktowych. Mają również zastosowanie do roszczeń o zwrot utraconych kosztów zamiast wykonania.

3. Wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności na podstawie art. 1 nie mają zastosowania do żadnych istniejących roszczeń wg. Paragrafy 1, 4 ustawy o odpowiedzialności za produkt lub z powodu zawinionego uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu.

Nie mają one również zastosowania, jeśli przyjęliśmy gwarancję jakości naszych towarów lub pomyślnej usługi lub ryzyko związane z zakupem i wystąpił przypadek gwarancji lub ryzyko zakupu się zmaterializowało.

4. Ponosimy odpowiedzialność z tytułu przejęcia ryzyka związanego z zakupem tylko wtedy, gdy wyraźnie zaakceptowaliśmy ryzyko związane z zakupem na piśmie.

5. O ile nasza odpowiedzialność jest wyłączona lub ograniczona, dotyczy to również osobistej odpowiedzialności naszych pracowników, pracowników, pracowników, przedstawicieli i agentów pomocniczych. 6. Z powyższymi regulacjami nie wiąże się odwrócenie ciężaru dowodu.

Art. 8. Dodatkowe i odbiegające regulacje dotyczące umów międzynarodowych

1. Jeżeli klient ma oddział poza Republiką Federalną Niemiec, art. 1-7 i 9 następujące przepisy: za. Nie odpowiadamy za dopuszczalność użycia dostarczonego przedmiotu zgodnie z umową zgodnie z przepisami kraju odbiorcy. Nie odpowiadamy również za żadne podatki tam naliczone. b. Nie odpowiadamy za przeszkody w dostawie spowodowane środkami rządowymi, w szczególności za ograniczenia importowe lub eksportowe.

2. Jeśli klient ma swój oddział poza Republiką Federalną Niemiec i jeśli Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG, Konwencja sprzedaży wiedeńskiej ONZ) ma zastosowanie w jej aktualnie obowiązującej wersji, obowiązują również następujące przepisy: za. Zmiany lub anulowanie umowy wymagają formy pisemnej. b. Zamiast Artt. 6 i 7: aa.

Odpowiadamy wobec klienta za szkody zgodnie z przepisami ustawowymi tylko wtedy, gdy naruszenie umowy jest spowodowane umyślnym lub rażącym niedbalstwem naruszenia umowy, za które odpowiadamy my, nasi przedstawiciele lub pośrednicy.

Zgodnie z przepisami prawa ponosimy również odpowiedzialność w przypadku naruszenia istotnego zobowiązania umownego. Powyższe ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy istniejących roszczeń zgodnie z §§ 1, 4 niemieckiej ustawy o odpowiedzialności za produkt ani roszczeń z tytułu uszczerbku na życiu lub ciele spowodowanego przez towar. nocleg ze śniadaniem.

Jeśli zakupiony towar jest niezgodny z umową, klient jest uprawniony do odstąpienia od umowy lub dostawy zastępczej tylko wtedy, gdy roszczenia odszkodowawcze wobec nas są wykluczone lub nie ma uzasadnienia dla klienta, aby pozbyć się towaru, który jest niezgodny z umową i dochodzić pozostałej szkody.

W takich przypadkach jesteśmy początkowo uprawnieni do usunięcia wady. Jeżeli usunięcie wady nie powiedzie się i / lub doprowadzi do nieuzasadnionego opóźnienia, klient ma prawo, według własnego uznania, odstąpić od umowy lub zażądać dostawy zastępczej. Klient jest do tego uprawniony również wtedy, gdy usunięcie wady powoduje nieuzasadnione niedogodności lub istnieje niepewność co do zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez kupującego. cc. Roszczenia klienta z tytułu wad przedawniają się po roku.

Art. 9 Zabezpieczenie tytułu własności

1. Własność dostarczonego towaru pozostaje zastrzeżona do momentu wpłynięcia wszystkich płatności wynikających z umowy.

2. W przypadku zajęcia i innych interwencji osób trzecich, klient musi niezwłocznie powiadomić nas na piśmie w celu ochrony naszych praw (np. Pozew z § 771 ZPO). O ile osoba trzecia nie jest w stanie zapłacić nam sądowych lub pozasądowych kosztów procesu zgodnie z Aby zrekompensować § 771 ZPO, klient ponosi odpowiedzialność za poniesioną przez nas stratę.

3. Klient ma prawo do odsprzedaży i korzystania z dostarczonego towaru w ramach zwykłej działalności; Jednak już teraz przenosi on na nas wszystkie roszczenia wynikające z odsprzedaży wobec jego klientów lub osób trzecich w wysokości wartości towaru objętego zastrzeżeniem własności, niezależnie od tego, czy dostarczony towar został odsprzedany bez przetworzenia czy po jego przetworzeniu. Wartością zastrzeżonego towaru jest uzgodniona z nami ostateczna kwota faktury (zawierająca podatek VAT).

Jeżeli odsprzedany towar zastrzeżony jest naszym współwłasnością, cesja wierzytelności rozciąga się na kwotę odpowiadającą naszemu udziałowi we współwłasności.

Klient nie jest uprawniony do innej sprzedaży towaru, w szczególności do zastawiania go lub cedowania na zabezpieczenie.

4. Klient ma prawo odebrać reklamację z odsprzedaży, nawet po cesji, do czasu jej cofnięcia. Nasze uprawnienia do samodzielnego ściągnięcia roszczenia pozostają nienaruszone.

Jednakże zobowiązujemy się nie ściągać wierzytelności i nie cofać upoważnienia klienta do ściągania należności, o ile klient wywiązuje się ze swoich zobowiązań płatniczych z otrzymanych wpływów, nie zalega z płatnościami, nie złożył wniosku o ogłoszenie upadłości lub nie zawiesił płatności.

W takim przypadku możemy jednak żądać, aby klient powiadomił nas o scedowanych wierzytelnościach i ich dłużnikach, udzielił wszelkich informacji potrzebnych do windykacji, przekazał związane z tym dokumenty i powiadomił dłużnika o cesji.

5. Obróbka lub przeróbka dostarczonego towaru przez klienta jest zawsze wykonywana dla nas. Roszczenie klienta do dostarczonego towaru jest kontynuowane na odnowionym towarze.

Jeśli dostarczony towar jest przetwarzany z innymi rzeczami, które nie należą do nas, nabywamy współwłasność nowej rzeczy w stosunku obiektywnej wartości dostarczonego towaru do innych przetworzonych rzeczy w momencie przetwarzania.

To samo dotyczy przedmiotu powstałego w wyniku przetworzenia, jak towaru dostarczonego w ramach rezerwacji.

6. Jeżeli dostarczony towar jest nierozłącznie pomieszany, zmieszany lub połączony z innymi rzeczami nie należącymi do nas, nabywamy współwłasność nowej rzeczy w stosunku obiektywnej wartości dostarczonego towaru do innych rzeczy w momencie zmieszania, zmieszania lub połączenia.

Jeśli proces jest prowadzony w taki sposób, że rzecz klienta należy traktować jako rzecz główną, niniejszym ustala się, że klient przeniesie na nas proporcjonalną współwłasność i zachowa dla nas wyłączną własność lub współwłasność bezpłatnie.

7th Zobowiązujemy się zwolnić przysługujące nam zabezpieczenia na żądanie klienta, o ile możliwa do uzyskania wartość naszych zabezpieczeń przekracza zabezpieczane wierzytelności o więcej niż 10% lub kwotę nominalną o ponad 50%; Za wybór zabezpieczeń, które mają zostać zwolnione, odpowiadamy.

Art. 10 Prawo właściwe, miejsce wykonania, właściwość sądowa

1. Niniejsza umowa podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec.

2. Miejscem świadczenia wszystkich usług objętych niniejszym zamówieniem jest 64807 Dieburg.

3. W przypadku umów z kupcami, osobami prawnymi prawa publicznego, funduszami specjalnymi prawa publicznego oraz z cudzoziemcami, którzy nie mają krajowego miejsca jurysdykcji, sądem właściwym jest 64807 Dieburg. Zastrzegamy sobie jednak prawo do wniesienia pozwu w siedzibie klienta.

Art. 11 Różne

Jeżeli któreś z postanowień niniejszej umowy jest lub stanie się nieskuteczne, nie wpływa to na skuteczność pozostałych postanowień niniejszej umowy.

W takim przypadku strony są zobowiązane zastąpić nieskuteczne postanowienie postanowieniem, które odpowiada ekonomicznie temu, co strony uzgodniłyby, gdyby wiedziały o bezskuteczności.